Δικαιολογητικά Εγγραφής


Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  • Αίτηση Εγγραφής
  • Επικυρωμένο*φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Επικυρωμένο*αντίγραφο πτυχίου. Για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας απαιτείται και η βεβαίωση για την κατεύθυνση (Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας) που έχουν ακολουθήσει.
  • Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Για τους Πτυχιούχους που εγγράφονται κατά τη διάρκεια του έτους κτήσεως Πτυχίου, για την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 36 ευρώ (6 ευρώ το δικαίωμα εγγραφής και 30 ευρώ η ετήσια συνδρομή). Οι Πτυχιούχοι παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν (βλέπε Άρθρο 6 του Καταστατικού).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να είναι ΕΝΑ φύλλο (μπρος – πίσω).

 

Η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ γίνεται με την αποφοίτησή σας.

  • Στην Αθήνα: στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νομών