Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που περιλαμβάνονται στην τροποποιητική απόφαση του Απριλίου του 2015 για την «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή», ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος είναι η 22/05/2015.