Κατάθεση αμοιβών μηχανικών στο ΤΕΕ


Όπως φαίνεται από τα δυο συνημμένα αρχεία μετά την ψήφιση του Ν.3919/11 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-11) δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση κατάθεσης της αμοιβής μηχανικού για την έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης στο ΤΕΕ.

Το Βασιλικό Διάταγμα τυπώθηκε από την Δομική Πληροφορική και υπογράμμισα με κίτρινο χρώμα το σημείο που μας ενδιαφέρει, ενώ το ίδιο προκύπτει και από το Φ16/2301/14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση ΠΕΧΩ που ρητά λέει ότι από 2-7-11 με την παρ. 13 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3919/11 παύει η υποχρέωση κατάθεσης της αμοιβής για την εκπονηθείσα μελέτη στο ΤΕΕ.
Συμπερασματικά μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο έγκρισης ή άδειας δόμησης στην Υ.ΔΟΜ. με την αμοιβή να έχει κατατεθεί σε δικό μας λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας και η Υ.ΔΟΜ. είναι υποχρεωμένη να τον κάνει δεκτό, ενώ δεν μπορεί να ζητάει ούτε το υδατογράφημα του ΤΕΕ.
Το επόμενο βήμα είναι να ζητήσει η Κ.Δ.Ε. της ΕΕΤΕΜ από το αρμόδιο υπουργείο να αφαιρέσει από το σύστημα αυθαιρέτων και ενεργειακών επιθεωρήσεων τον Α/Α αμοιβών του ΤΕΕ που παράτυπα ζητάει.