Εξώδικη Δήλωση ΕΕΤΕΜ


Η ΕΕΤΕΜ έκανε εξώδικη δήλωση για τη γνωστή εγκύκλιο που εκδόθηκε τελευταία και αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τη έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης.

Να σημειώσουμε ότι και τα δυο θέματα που αναφέρονται στην εξώδικη δήλωση δηλαδή η αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και η κράτηση υπέρ ΕΜΠ είναι απαιτητά από την Υ.ΔΟΜ. στο Ρέθυμνο και χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η έκδοση έγκρισης-άδειας δόμησης.